Algemene verkoopsvoorwaarden

swinkl.eu

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – verkoopsite Swinkl.eu

Voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden beheersen alle relaties tussen: de onderneming NIGO G&D BVBA en haar klanten (hierna « de klant » te noemen).

Door te klikken op de knop « Ik ga akkoord » bevestigt de klant voorafgaand aan elke transactie kennis van deze voorwaarden te hebben genomen en deze te aanvaarden.

1/ Bijzondere verkoopsvoorwaarden
De klant bevestigt op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals die vermeld staan op het scherm (benaming, prijs, onderdelen, gewicht, hoeveelheid, kleur, bijzondere producteigenschappen, kostprijs van de prestaties enz.) en verklaart uitdrukkelijk deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Door de bestelling te plaatsen en te bevestigen geeft de klant te kennen algeheel en onverkort in te stemmen met de bijzondere verkoopsvoorwaarden die bij uitsluiting van toepassing zijn op de bestelling.

2/ Bestelling
De klant plaatst zijn bestelling door te klikken op het tabblad « Toevoegen aan swinklwagentje ». Na het plaatsen van de bestelling verschijnt een overzicht met alle onderdelen die de klant heeft besteld ter zijne controle.

De systemen van NIGO G&D BVBA voor automatische transactieregistratie gelden als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

3/ Bevestiging van de bestelling
NIGO G&D BVBA bevestigt de klant dat zijn bestelling aanvaard werd, naar keuze met één van de volgende middelen: elektronische post (e-mail), fax of gewone post. De verkoop wordt pas definitief op het ogenblik dat de bestelling werd bevestigd door de onderneming NIGO G&D BVBA.

NIGO G&D BVBA behoudt zich het recht voor een bestelling niet te bevestigen, om welke reden dan ook, inzonderheid als gevolg van de bevoorrading van producten, een probleem met de ontvangen bestelling (bijvoorbeeld onleesbaar document), een abnormale bestelling of te verwachten probleem met de uit te voeren levering. NIGO G&D BVBA dient de klant daarvan met alle middelen in kennis te stellen.

Het is de klant uitsluitend toegestaan een nieuwe bestelling te plaatsen nadat hij de voor zijn vorige bestellingen verschuldigde bedragen op regelmatige wijze heeft betaald. Hetzelfde geldt voor de eigendomsoverdracht van de koopwaar die pas dan is voltooid nadat de onderneming NIGO G&D BVBA de door de klant verschuldigde bedragen heeft ontvangen.

4/ Beschikbaarstelling van bestellingen en leveringsvoorwaarden
De klant dient bij het plaatsen van zijn bestelling te kiezen op welke plaats en datum de koopwaar beschikbaar wordt gesteld. NIGO G&D BVBA behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken een beroep te doen op elke logistieke dienstverlener om de producten op het door de klant aangegeven adres te leveren.

5/ Leveringstermijnen
De levertermijn is gewoonlijk binnen 7 werkdagen. Als een artikel niet voorradig is op het ogenblik van de bestelling, laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten en bevestigen wij u de eerstvolgende beschikbaarheidsdatum, of stellen wij u een gelijkwaardig vervangingsproduct voor. De levering wordt uitgevoerd voor risico van de ontvanger.

6/ Leveringskosten en beschikbaarstelling van bestellingen
De leveringskosten worden berekend naargelang het gewicht en de kosten die de transporteur ons aanrekent voor het gebruik van zijn diensten. Deze kosten worden duidelijk vermeld op het bestelformulier vooraleer de klant dient te betalen.

Door bestelling te plaatsen verbindt de klant zich ertoe de door de bezorger voorgelegde afpuntlijst te ondertekenen, waarop hij elke noodzakelijk geachte opmerking kan vermelden. Door de afpuntlijst te ondertekenen bevestigt de klant het daarop vermelde aantal pakketten ontvangen te hebben. Indien de klant beschadigde of ontbrekende producten vaststelt, moet hij binnen ten hoogste drie dagen een klacht indienen per e-mail of per post.

Alle voorvallen, zoals overmacht, ramp of onheil, staking, bestuurlijke beslissing of onderbreking van het vervoer, waardoor de uitvoering van de bevoorrading vertraging oploopt, verhinderd of onbetaalbaar wordt, strekken bij uitdrukkelijke overeenkomst tot beding van opschorting of tenietgaan van de verplichtingen van de onderneming NIGO G&D BVBA, zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding indien het voorval langer duurt dan vijftien dagen. In dit hypothetische geval wordt de klant integraal en automatisch bevrijd van zijn verplichtingen uit hoofde van de door hem geplaatste bestelling.

De onderneming NIGO G&D BVBA stelt de klant dezelfde dag nog en met alle geëigende middelen in kennis van het bestaan van een dergelijk voorval, teneinde de laatstgenoemde in staat te stellen zijn bestelling(en) naar eigen wens te herroepen door per post of per e-mail te antwoorden op de daartoe strekkende kennisgeving.
Indien de koopwaar niet aan de klant afgeleverd kan worden door diens schuld of toedoen, behoudt de onderneming NIGO G&D BVBA zich het recht voor om de klant een forfaitaire bijdrage in de voorbereidingskosten aan te rekenen ten belope van 15 € all-in.

8/ Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en inclusief BTW. De prijs die de klant wordt aangerekend is die welke vermeld staat op de door NIGO G&D BVBA verstuurde bevestiging van de bestelling. De producten en diensten worden betaald per kredietkaart of via een betaalmethode naar keuze aangeboden door Nigo G&D bvba op een beveiligde website op de server van onze provider. NIGO G&D BVBA behoudt de eigendom van het (de) product(en) tot op het ogenblik dat de klant de prijs voor het (de) product(en) en diensten integraal heeft betaald.

9/ Productinformatieblad
De foto’s ter illustratie van de producten gelden uitsluitend ter informatie. De begeleidende tekst van deze foto’s is een reproductie van de informatie op de verpakking of gebruiksaanwijzing. Eventuele verschillen tussen de foto’s en de producten betreffen uitsluitend afwijkingen van te verwaarlozen betekenis en houden geen verband met de essentiële producteigenschappen. De kleur van de in de online shop afgebeelde producten kan afwijken van de daadwerkelijke productkleur.

10/ Betalingsvoorwaarden
Het (de) bestelde product(en) wordt (worden) geleverd als tegenprestatie voor uw betaling per kredietkaart (Master Card, Visa Card, American Express, JCB), of via een betaalmethode naar keuze van de klant aangeboden door Nigo G&D bvba

11/ Privacybescherming
Nigo G&D bvba is gehouden tot bescherming van uw privacy. Alle persoonsgegevens die worden ingezameld wanneer u zich aanmeldt bij onze verkoopsite worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of openbaar te maken aan wie dan ook (en inzonderheid aan derden).

12/ Vereiste informatie
Door een bestelling te plaatsen op de verkoopsite swinkl.eu stemt u in met het gebruik door de onderneming NIGO G&D BVBA van de u betreffende persoonsgegevens die u hebt meegedeeld of die worden ingezameld wanneer u navigeert op de website. Wij hebben deze gegevens (naam, e-mailadres, postadres, nummer en vervaldatum van de kredietkaart enz.) nodig om uw bestellingen te verwerken.

13/ Bescherming van persoonsgegevens
Bestellingen (met informatie over uw account) worden verzonden via een beveiligde server. Alle gegevens die u ons meedeelt worden door de beveiligingssoftware (SSL) versleuteld voordat ze naar ons worden verzonden. Bovendien worden alle uitgewisselde berichten beschermd tegen ongeoorloofde toegang door derden.

14/ Waarborg
De klant heeft recht op de wettelijke waarborg tegen verborgen gebreken op de verkochte producten. Al onze aangeboden producten worden met de grootst mogelijke zorg ontworpen en vervaardigd. Er bestaat evenwel geen enkele verplichting tot waarborg in geval van fouten, gebreken of schade te wijten aan verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of onzorgvuldige behandeling in tegenspraak met de gebruiksaanwijzingen. De koper dient de geëigende instructies en aanbevelingen te raadplegen die vermeld staan in de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing.

15/ Recht op terugzending van koopwaar en bedenktijd
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Nigo G&D bvba, Hubert D’Ydewallestraat 64 poort 19  8730 Beernem e-mail: nigobvba@telenet.be
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld of aan

Nigo G&D bvba
Hubert D’Ydewallestraat 64 poort 19
8730 Beernem

[neem de naam en het adres waar de producten moeten worden ingeleverd] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

16/ Intellectuele eigendom
Door zich aan te melden op de website die werd ontwikkeld door Nigo G&D bvba houder van alle daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten, verbindt de klant zich ertoe het geheel of een deel van de inhoud daarvan niet te kopiëren noch te downloaden, tenzij Nigo G&D bvba ® hem op voorhand uitdrukkelijk toestemming daartoe heeft gegeven.

17/Als consument kunt u met klachten terecht bij het ODR-platform. Dat zal zijn klacht overmaken aan de overheid van uw land, die het op zijn beurt doorspeelt aan de juiste arbitrage- of bemiddelingsinstelling. Voor Belgie kan men ook altijd terecht bij de ombudsman

18/ Ons contacteren
Als u vragen hebt over producten van Nigo G&D bvba® of welke andere vragen dan ook over uw bestelling:

Nigo G&D bvba
Hubert D’Ydewallestraat 64 poort 19
8730 Beernem
Tel : +32(0)473 274 316
E-mail : info@Swinkl.eu
Maandag - vrijdag: 10.00 – 16.00